maandag 7 januari 2013

Geert Hofstede


Geert Hofstede on Culture

Cultural Awareness Training: Prof. Geert Hofstede on Individualism.mov

Cultural Awareness Training: Prof. Geert Hofstede on Power Distance
Seven deadly sins - speech by Geert Hofstede 2011

Interviews with Geert Hofstede