vrijdag 27 juni 2014

Academische Opleidingsschool (AOSL)

Vanuit het Keurmerk Opleidingsschool is voor 2013 – 2016 een subsidie verstrekt door het ministerie van Onderwijs om de samenwerking tussen lerarenopleiding en opleidingsschool te versterken. 

Daarbij zijn vijf thema’s gedefinieerd: 


 • inductie, 
 • ouderparticipatie, 
 • pesten, 
 • omgaan met verschillen en 
 • opbrengstgericht werken.

Inductie
Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de leraren in de eerste vijf jaar van hun aanstelling de school verlaat. Er vertrekken meer docenten op eigen initiatief dan vanwege onvoldoende beoordeling. Een goede registratie van verloopcijfers is een belangrijke voorwaarde voor een breed gedragen inductiebeleid. Werving en selectie van nieuwe leraren moet beter. Het aanwezige inductiebeleid is vaak gebrekkig. 
Er bestaat dus een inductieprobleem in het voortgezet onderwijs. Scholen zijn zich te weinig bewust van het inductieprobleem. Of er is wel aandacht voor het inductieprobleem, maar er is geen beleid aanwezig op de scholen.
Intervisie, feedback, observaties zijn nuttige instrumenten, vooral als ze zijn ingebed in een coherent en toegespitst inductieprogramma.
Inductiebeleid komt pas echt tot zijn recht als het onderdeel uitmaakt van een leven lang leren programma voor alle medewerkers van een school. Uit onderzoek blijkt dat er een noodzaak si voor een  schooloverstijgend, systematisch Leven Lang Leren Programma op de VO-scholen, waardoor leraren de mogelijkheid hebben om een goede (levens- en loopbaan)planning te maken binnen of buiten het onderwijs.  

Ouderbetrokkenheid
Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is daarom een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Ouderbetrokkenheid beoogt slechts één ding: een betere wereld voor het kind/de leerling, de ouders en de school.

Pesten

Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Het is beter om het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen, zodat het ook preventief kan werken. Scholen nemen signalen over pesten serieus, hebben een veelvuldig een incidentenregistratie, pestprotocol, leerlingbegeleider, vertrouwenspersoon en een sociale weerbaarheidstraining. 

Scholen streven er naar, dat als pesten voorkomt, het als probleem wordt gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders. Alleen met elkaar kan een dergelijke probleem opgelost worden. 

Omgaan met verschillen
Goed kunnen omgaan met verschillen is een uitdagende opdracht, die van de docent reflectie op het eigen denken en handelen vraagt. Om ruimte te geven aan de verschillende leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen kan men zich als doel stellen het harmoniseren en verbeteren van de interne differentiatie naar verschillende niveaus. 

Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken is een speerpunt in het Nederlandse beleid met betrekking tot het voortgezet onderwijs. Een school die opbrengstgericht werkt, zet zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. En met goed resultaat. Scholen die systematisch hun toetsgegevens analyseren en gebruiken hebben betere resultaten, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie. 

maandag 23 juni 2014

Leerstrategieën

Leerstrategieën - inspirerende, leerzame en motiverende workshops 

 • Als team kwantitatieve en kwalitatieve doelen stellen.
 • De succesfactoren van een effectieve training.
 • Het curriculum ordenen en overzichtelijk maken.
 • Ontwikkelen van een school eigen programma.
 • Vaardigheden trainen met behulp van een strategische aanpak.
 • Oefenmaterialen maken.
 • Leerlingen betrekken bij de plannen.
 • Variatie in didactiek: oefenen met werkvormen.
 • Gericht feedback geven aan leerlingen.
 • Lesbezoeken en intervisie om de slag naar de werkvloer te maken.
 • Ondersteuning in de organisatiemaandag 9 juni 2014

10 tips voor het maken/leren van huiswerk

10 tips voor het maken/leren van huiswerkLeiderschapspraktijken in een professionele ruimte

Liesbeth Kester spreek met Joseph Kessels over Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte.


Effectieve Leerstrategieën - Hoe leer je iemand effectief te leren?

Rob Koper spreek in deze video met Liesbeth Kester, als onderdeel van de online masterclass  "Hoe leer je iemand effectief te leren?" van de Open Universiteit.Docenten moeten in staat zijn om effectieve studiestrategieën aan te reiken en effectief leermateriaal te ontwikkelen. Deze masterclass Effectieve Leerstrategieën biedt hier aanknopingspunten voor.

De effectieve leerstrategieën die in deze masterclass aan bod komen houden rekening met de werking van ons geheugen. Hoe effectief bepaald leermateriaal wordt verwerkt hangt namelijk af van de mogelijkheden maar vooral ook de beperkingen van ons geheugen. Een andere factor van belang is onze voorkennis of met andere woorden de informatie die al ligt opgeslagen in ons lange termijn geheugen. Hetgeen we al van een bepaald onderwerp weten bepaalt namelijk in grote mate hoe effectief we nieuwe informatie over dit onderwerp leren.

In deze masterclass kunt u leren:

 • hoe uw leerlingen of studenten optimaal gebruik kunnen maken van hun voorkennis bij het leren van nieuwe dingen. 
 • hoe u uw leerlingen of studenten een tekst beter kunt leren onthouden of begrijpen.
 • hoe u het beste gebruik kunt maken van multimedia materiaal.
 • hoe u uw leerlingen of studenten kunt helpen kennis toe te passen.
 • hoe u uw leerlingen of studenten kunt helpen te leren van het maken van een (proef)toets.
De theorieën die ten grondslag liggen aan 'geheugen en leren' bieden houvast voor het ontwikkelen van flexibele leeromgevingen waarmee 'onderwijs op maat' kan worden aangeboden. U heeft na de masterclass dus ook een aantal richtlijnen in handen hoe u het best tegemoet zou kunnen komen aan de behoeften van een individuele leerling of student.

[ Bron: http://portal.ou.nl/web/masterclass-effectief-leren/introductie/-/wiki/Main/Waar%20gaat%20het%20over%3F ]

Oefenstrategieën uit de geheugenpsychologie voor in de klas

Toolbox: 10 oefenstrategieën uit de geheugenpsychologie voor in de klas.
Als leerkracht schep je voorwaarden voor het leerproces. Je geeft opdrachten en oefeningen met de intentie leerlingen zo goed en efficiënt mogelijk te laten leren. Welke oefeningen zijn het meest geschikt om leerlingen te helpen bij het onthouden, begrijpen en toepassem van de betreffende lesstof? Doel van de Toolbox is om de leerkracht te ondersteunen bij het kiezen van de juiste opdrachten en oefeningen. 

http://www.psyweb.nl/mvc_uploads/course_uploads/1339408537_1565.pdf