maandag 23 december 2013

National Standards for Family-School Partnerships

Parent Teacher Association (PTA) - every child, one voice

National Standards for Family-School Partnerships
"To advance education by encouraging the fullest co-operation between home and school, education authorities, central government and all other interested parties and bodies." 


Standard 1: Welcoming all families into the school community—Families are active participants in the life of the school, and feel welcomed, valued, and connected to each other, to school staff, and to what students are learning and doing in class.
Ouders zijn welkom op school. 
Gezinnen/ouders zijn actief betrokken bij de school. Zij voelen zich welkom, gewaardeerd en verbonden met elkaar, met het schoolteam en met wat leerlingen doen en leren in de klas.

Standard 2: Communicating effectively—Families and school staff engage in regular, two-way, meaningful communication about student learning.
Effectief communiceren.
Ouders en het schoolteam hebben de plicht regelmatig, op basis van gelijkwaardigheid, met elkaar te communiceren over de leerresultaten van leerlingen.

Standard 3: Supporting student success—Families and school staff continuously collaborate to support students’ learning and healthy development both at home and at school, and have regular opportunities to strengthen their knowledge and skills to do so effectively.
Ondersteunen van de resultaten van de leerling/
Ouders en het schoolteam werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Hiertoe stellen ouders en school elkaar in de gelegenheid hun kennis en vaardigheden uit te breiden.

Standard 4: Speaking up for every child—Families are empowered to be advocates for their own and other children, to ensure that students are treated fairly and have access to learning opportunities that will support their success.
Opkomen voor ieder kind.
Ouders worden gestimuleerd op te komen voor hun eigen kinderen en voor de kinderen van anderen, zodat alle leerlingen eerlijk worden behandeld en gelijke kansen krijgen voor optimaal succes.

Standard 5: Sharing power—Families and school staff are equal partners in decisions that affect children and families and together inform, influence, and create policies, practices, and programs.
Gelijkwaardige partners.
Ouders en teamleden nemen alle beslissingen die betrekking hebben op leerlingen als gelijkwaardige partners. Zij stemmen de aanpak op school en in de gezinssituatie met elkaar af. Ze ontwikkelen samen het beleid en het curriculum en zijn samen verantwoordelijk voor de communicatie.

Standard 6: Collaborating with community—Families and school staff collaborate with community members to connect students, families, and staff to expanded learning opportunities, community services, and civic participation.
School en ouders werken samen met de omgeving. 
Ouders en school werken samen met vertegenwoordigers uit de omgeving. Doel van deze samenwerking is de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen te vergroten, hen te laten participeren in de maatschappij en hun te leren hun verantwoordelijkheid als burger te
nemen.Criteria voor Ouderbetrokkenheid 3.0
CPS (adviesbureau voor onderwijsontwikkeling) heeft tien criteria voor Ouderbetrokkenheid 3.0 ontworpen, gebaseerd op de zes standaarden van PTA (Parent Teacher Association).

1. De school heeft samen met ouders een duidelijke visie op samenwerking en educatief partnerschap geformuleerd. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. De visie op ouderbetrokkenheid is ook zichtbaar in het gedrag van de medewerkers van de school.

2. Op school worden docenten, leerlingen en ouders actief betrokken bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van klankbordbijeenkomsten met ouders, leerlingenraadbijeenkomsten, brainstormsessies tussen docenten, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Docenten, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.

3. Op school is aan alles te merken dat docenten, leerlingen en ouders welkom zijn op school.

4. Ouders en docenten werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.

5. Gesprekken tussen docenten, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.

6. Docenten, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor docenten, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.

7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor docenten en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.

8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen.

9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en docenten (en leerlingen) is > 80%. De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in dit criterium.

10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort).