dinsdag 26 mei 2015

Profielwerkstuk

Inleiding
Een leerling moet voor zijn /haar examen zelfstandig een werkstuk maken: het profielwerkstuk (PWS), waarin op de middelbare school verworven kennis, inzicht en vaardigheden zijn verwerkt. Belangrijk is dat de leerling laat zien dat je goed om kunt gaan met verschillende vaardigheden; de nadruk ligt op: informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken); onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden; communicatieve of presentatievaardigheden.

Het profielwerkstuk is meestal een onderzoeksopdracht van natuurwetenschappelijke- of sociaalwetenschappelijke aard.

Hoe verloopt het proces?
Bij het maken van een profielwerkstuk doorloopt men een drietal fasen:


FASE
TOELICHTING
1.
De oriëntatie- en keuzefase
( ± 20 uur )
De hoofd- en deelvragen worden opgesteld en het benodigde materiaal gezocht.

Fase 1 “De oriëntatie- en keuzefase” wordt afgesloten door:
BEOORDELINGSMOMENT I - NA DE ORIËNTATIEFASE
2.
De onderzoeksfase
( ± 40 uur )
Alle informatie wordt bewerkt en verwerkt (waaronder eventueel het uitvoeren van natuurwetenschappelijke proeven). Tenslotte worden conclusies geformuleerd.

Fase 2 “De onderzoeksfase” wordt afgesloten door:
BEOORDELINGSMOMENT II - NA DE ONDERZOEKSFASE
3.
De presentatiefase
( ± 20 uur )
De presentatie maken / voorbereiden en uitvoeren.

Fase 3 “De presentatiefase” wordt afgesloten door:
BEOORDELINGSMOMENT III - SCHRIFTELIJK PRESENTATIE
[ FASE 1 ] – BEOORDELINGSMOMENT I - NA DE ORIËNTATIEFASE (HAVO / VWO)

Naam van de leerling(en): _____________________________________

NA DE ORIËNTATIEFASE

Omcirkel per aspect het getal in de kolom onder de categorie van uw oordeel


Onvoldoende
voldoende
Goed
Afspraken / opmerkingen
1 Heeft het onderwerp/ontwerp en de daarbij behorende (voorlopige) onderzoeksvraag een vakinhoudelijk niveau dat past bij het schooltype havo/vwo)?
No go
2
3

2 Heeft de leerling de voorlopige onderzoeksvraag opgesplitst in relevante deelvragen?
No go
2
3

3 Heeft de leerling bij de voorlopige onderzoeksvraag hypothesen opgesteld en/of verwachte uitkomsten of resultaten geformuleerd?
1
2
3

4 Heeft de leerling een duidelijk en realistisch plan van aanpak gemaakt?
No go
2
3

5 Geeft de opzet van het onderzoek/ontwerp antwoord op de (voorlopige) onderzoeksvraag en deelvragen?
No go
2
3

6 Heeft de leerling een goed overzicht van geschikte informatiebronnen?
1
2
3

7 In welke mate heeft de leerling zelfstandig gewerkt?
1
2
3

Subtotaal beoordelingsmoment I

[ FASE 2 ] BEOORDELINGSMOMENT II - NA DE ONDERZOEKSFASE (HAVO / VWO)

Naam van de leerling(en): _____________________________________

NA DE ONDERZOEKSFASE

Omcirkel per aspect het getal in de kolom onder de categorie van uw oordeel


Onvoldoende
voldoende
Goed
Afspraken / opmerkingen
1. Wat is de informatieve kwaliteit van het logboek?
No go
2
3

2. Blijkt authenticiteit uit het logboek, het gesprek en de verzamelde informatie?
No go
2
3

3. Spoort het logboek met het plan van aanpak: met andere woorden ligt de leerling 'op schema'?
1
2
3

4. Heeft de leerling geschikte informatiebronnen aangeboord en/of experimenten juist uitgevoerd en indien nodig de onderzoeksvraag bijgesteld?
1
2
3

5. Heeft de leerling uit de informatiebronnen de relevante informatie gehaald c.q. zijn voldoende waarnemingen verricht en (meet)gegevens verzameld?
No go
2
3

6. Heeft de leerling de informatie/meetresultaten geordend, geschematiseerd en gestructureerd?
1
2
3

7. Blijkt uit het logboek en de verzamelde en bewerkte informatie dat de leerling de vakinhoudelijke problematiek en achtergrond begrepen heeft?
No go
2
3

8. Zijn de aanzetten tot conclusies uit de resultaten/bevindingen van het onderzoek verantwoord getrokken?
- is de conclusie gebaseerd op de verzamelde informatie?
- is de conclusie doordacht?
- blijkt hieruit reflectie?
1
2
3

9. In welke mate heeft de leerling zelfstandig gewerkt?
1
2
3

Subtotaal beoordelingsmoment II
[ FASE 3 ] – BEOORDELINGSMOMENT III - SCHRIFTELIJK PRESENTATIE (HAVO / VWO)

Naam van de leerling(en): _____________________________________

SCHRIFTELIJK PRESENTATIE

Omcirkel per aspect het getal in de kolom onder de categorie van uw oordeel


Onvoldoende
voldoende
Goed
Afspraken / opmerkingen
1. Hoe beoordeelt u de inleiding? Denk aan:
- introductie van het onderwerp
- formulering van de vraagstelling(en)
- beschrijving van de onderzoeksopzet en –uitvoering
1
2
3

2. Hoe beoordeelt u de hoofdtekst (kern)? Denk aan:
- ingaan op de hoofdvraag
- feiten worden niet als meningen gepresenteerd of omgekeerd
- leerling beperkt zich niet tot weergave van bronnen/ citaten, maar geeft uiteenzettend/ betogend/ beschouwend antwoord op de vraagstelling
- waarheidsgehalte
- correcte en begrijpelijke weergave van bronnen en feitelijkheden
- correcte bronvermeldingen / verwijzingen in tekst
1
2
3

3. Hoe beoordeelt u het slot? Denk aan: - correcte samenvatting van de inhoud van het middenstuk - antwoord op de hoofdvraag/ deelvragen verkregen - goed bij de vraagstelling aansluitende conclusie - een eigen mening over het onderwerp
1
2
3

4. De techniek en de uiterlijke verzorging. Denk aan:
- logische opbouw van de tekst
- overzicht informatiebronnen/literatuurverwijzing
- omvang volgens afspraak
- zorg besteed aan afwerking/illustraties kantlijnen/lay-out
1
2
3

5. Het taalgebruik. Denk aan: - duidelijk/begrijpelijk (eigen woordgebruik) - afgestemd op de doelgroep en tekstsoort - de spelling en interpunctie zijn correct gebruikt - consistentie van het gebruikte begrippenkader
1
2
3

Subtotaal beoordelingsmoment IIIEvt. puntenaftrek wegens niet nakomen afspraken, o.a. wekelijks mailen logboek en/of wegens het te laat inleveren van fase drie: maximaal 7 punten


Subtotaal beoordelingsmoment 3:


Subtotaal beoordelingsmoment 2:


Subtotaal beoordelingsmoment 1:


Totaal score[ FASE 3 ] – BEOORDELINGSMOMENT III - MONDELINGE PRESENTATIE (HAVO / VWO)

Naam van de leerling(en): _____________________________________

MONDELINGE PRESENTATIE

Omcirkel per aspect het getal in de kolom onder de categorie van uw oordeel


Onvoldoende
voldoende
Goed
Afspraken / opmerkingen
1. Hoe beoordeelt u de inleiding? Denk daarbij aan:
- introductie van het onderwerp
- achtergrondinformatie bij de vraag- of probleemstelling
- afbakening vraag- of probleemstelling
- onderzoeksopzet en –uitvoering
1
2
3

2. In welke mate geeft de leerling een uiteenzettend/betogend/ beschouwend antwoord op de vraagstelling(en)? Denk daarbij aan:
- waarheidsgehalte
- feiten worden niet als meningen gepresenteerd en omgekeerd
- de gepresenteerde informatie is logisch geordend
- voorbeelden zijn sprekend
- argumenten zijn overtuigend en geloofwaardig
1
2
3

3. Hoe beoordeelt u de samenvatting/conclusie/aanbeveling? Denk daarbij aan:
- verantwoorde conclusie/aanbeveling
- de samenvatting/conclusie sluit aan bij de vraag- of probleemstelling
- de samenvatting/conclusie doet recht aan de gepresenteerde informatie
- de aanbeveling sluit aan bij de gepresenteerde informatie
1
2
3

4. Hoe beoordeelt u de techniek en de uiterlijke verzorging ? Denk daarbij aan:
- op ondersteunende en verlevendigende wijze gebruik maken van presentatiemiddelen (bord, hand-outs, overhead, e.d.)
- oogcontact met het publiek
- controleren of de luisteraars nog (kunnen) volgen waarover het gaat
- reageren op vragen
1
2
3

5. Hoe beoordeelt u het spreekgemak en de verstaanbaarheid is? Denk daarbij aan:
- de uitingen volgen elkaar zonder langdurige pauzes op
- constructies zijn direct te begrijpen
- niet teveel haperingen en zelfcorrecties
- intonatie, tempo, volume en woordkeus verhogen de geboeidheid en het luistergemak
1
2
3

Subtotaal beoordelingsmoment IIIEvt. puntenaftrek wegens niet nakomen afspraken, o.a. wekelijks mailen logboek en/of wegens het te laat inleveren van fase drie: maximaal 7 punten


Subtotaal beoordelingsmoment 3:


Subtotaal beoordelingsmoment 2:


Subtotaal beoordelingsmoment 1:


Totaal score[ FASE 3 ] – BEOORDELINGSMOMENT III - POSTERPRESENTATIE (HAVO / VWO)

Naam van de leerling(en): _____________________________________

POSTERPRESENTATIE

Omcirkel per aspect het getal in de kolom onder de categorie van uw oordeel


Onvoldoende
voldoende
Goed
Afspraken / opmerkingen
1. Hoe beoordeelt u de uiterlijke verzorging en de opbouw van de poster ? Denk daarbij aan:
- omvang van de poster volgens afspraak
- de beeldelementen (tekst, afbeeldingen, grafieken, e.d.) zijn logisch, helder en duidelijk geordend
- afwisselend en functioneel gebruik van beeldelementen
- zorg besteed aan afwerking, afbeeldingen, grafieken, e.d.
- ook zonder mondelinge toelichting wordt de essentiële informatie overgebracht
- opstelling, plaats(ing) van de poster(s)
1
2
3

2. Hoe beoordeelt u de inleiding ? Denk daarbij aan:
- introductie van het onderwerp
- achtergrondinformatie bij de vraag- of probleemstelling
- afbakening vraag- of probleemstelling
- onderzoeksopzet en –uitvoering
1
2
3

3. In welke mate geeft de leerling een uiteenzettend/betogend/ beschouwend antwoord op de vraagstelling(en) ? Denk daarbij aan:
- waarheidsgehalte
- feiten worden niet als meningen gepresenteerd en omgekeerd
- de gepresenteerde informatie is logisch geordend
- voorbeelden zijn sprekend
- argumenten zijn overtuigend en geloofwaardig
1
2
3

4. Hoe beoordeelt u de vragenronde ? Denk daarbij aan:
- bewaakt of iedereen de gestelde vraag heeft gehoord
- geeft antwoord op de vraag
- nodigt uit tot vragen stellen
1
2
3

5. Hoe beoordeelt u het spreekgemak en de verstaanbaarheid ? Denk daarbij aan:
- bij de overdracht is er oogcontact met het publiek
- controleren of de luisteraars nog (kunnen) volgen waarover het gaat
- de uitingen volgen elkaar zonder langdurige pauzes op
- constructies zijn direct te begrijpen
- niet teveel haperingen en zelfcorrecties
- intonatie, tempo, volume en woordkeus verhogen de geboeidheid en het luistergemak
1
2
3

Subtotaal beoordelingsmoment IIIEvt. puntenaftrek wegens niet nakomen afspraken, o.a. wekelijks mailen logboek en/of wegens het te laat inleveren van fase drie: maximaal 7 punten


Subtotaal beoordelingsmoment 3:


Subtotaal beoordelingsmoment 2:


Subtotaal beoordelingsmoment 1:


Totaal score