zondag 10 mei 2015

Feedback vragenlijst - acht kerncompetenties

Deze feedback-vragenlijst (360 graden feedback) bestaat uit 80 vragen die ingaan op acht kerncompetenties. Deze kerncompetenties zijn opgesteld door de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA).

Acht kerncompetenties
De acht kerncompetenties die bij schoolleiders / schooldirecteuren aan bod komen zijn:
 • Gericht zijn op het primaire proces
 • Organisatie ontwikkeling
 • Organisatiebeleid en –beheer
 • Ondernemerschap
 • Zelfsturing
 • Intrapersoonlijke competenties
 • Interpersoonlijke competenties
 • Aansturen van professionals.

Kerncompetentie 1 - GERICHT ZIJN OP HET PRIMAIRE PROCES

 • Bant achterhaalde concepten, praktijken en leermiddelen uit en introduceert en borgt nieuwe.
 • Bewaakt het pedagogisch (school)klimaat.
 • Organiseert een uitdagende en stimulerende leeromgeving.
 • Straalt pedagogisch optimisme uit en beklemtoont hoge verwachtingen.
 • Houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheid van kinderen, ouders en leraren.
 • Ziet erop toe dat ouders/verzorgers tijdig, duidelijk en volledig geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
 • Bewaakt de balans tussen leerstof- en leerling-gerichtheid.
 • Bewaakt de mate waarin het onderwijs tegemoet komt aan verschillen tussen leerlingen.
 • Geeft de (on)mogelijkheden van de school aan.
 • Verantwoordt behaalde resultaten.
 • Bewaakt de kwaliteit van het systeem van interne leerlingenzorg.
 • Stimuleert, begeleidt en beoordeelt de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch, vakinhoudelijk en organisatorisch handelen van leraren, o.a. d.m.v. klassenconsultatie.


Kerncompetentie 2 - ORGANISATIE ONTWIKKELING

 • Stimuleert de ontwikkeling van personeel en organisatie.
 • Stimuleert een professionele dialoog op basis van beelden, verwachtingen en ervaringen.
 • Moedigt initiatief en experiment aan en faciliteert dit.
 • Ziet visieontwikkeling als een dynamisch cyclisch proces.
 • Ontwikkelt een gezamenlijk gedragen visie op onderwijs, opvoeding en organisatie en houdt deze levend.
 • Geeft op basis van visie organisatieveranderingen vorm.
 • Brengt een visie of streefbeeld inspirerend over en/of draagt deze mee uit.
 • Ontwikkelt een draagvlak voor organisatiedoelen.
 • Betrekt alle geledingen actief bij het proces van schoolontwikkeling en gemeenschapsvorming.
 • Stelt doelen, prioriteiten, planning en werkprocedures (vast).
 • Bewaakt de voortgang van processen en controleert of gemaakte afspraken worden nagekomen.
 • Betrekt anderen effectief en actief bij besluitvormingsprocessen.
 • Maakt keuzes en neemt besluiten.


Kerncompetentie 3 - ORGANISATIEBELEID EN –BEHEER

 • Organiseert effectief
 • Stelt een (meerjaren)planning op en bewaakt deze.
 • Koppelt de inzet van middelen aan visie en doelen en verantwoordt deze.
 • Realiseert een efficiënte inzet van tijd, mensen en middelen.
 • Werkt met management Informatiesystemen en maakt die informatie toegankelijk voor alle betrokkenen.
 • Ontwerpt een passende organisatie- en functiestructuur.
 • Werft de juiste medewerkers
 • Organiseert onderwijsondersteuning.
 • Handelt professioneel op basis van relevante wet- en regelgeving (WPO, CAO, etc.).
 • Organiseert hulpbronnen en middelen (vergoedingen, fondsen, vermogen, subsidies).
 • Budgetteert en beheert taakstellend.
 • Stelt schooleigen kwaliteitskaders en normen op en/of hanteert deze.
 • Organiseert zelfevaluatie op basis van kwaliteitsinstrumenten.
 • Organiseert een veilige en schone school(omgeving).


Kerncompetentie 4 - ONDERNEMERSCHAP

 • Is ambitieus, ondernemend en betrokken bij het werk.
 • Handelt pro-actief vanuit zijn/haar maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid.
 • Laat bestaande aannames los en staat open voor nieuwe ideeën.
 • Onderscheidt kansen en bedreigingen voor de organisatie.
 • Gaat op verantwoorde wijze om met risico’ s.
 • Opereert in het krachtenveld van verschillende opvattingen en belangen.
 • Bevordert de positieve beeldvorming van de organisatie.
 • Bouwt netwerkrelaties op en onderhoudt deze.
 • Gaat effectief om met de media.
 • Geeft de samenwerkingsmogelijkheden tussen school, gezin en gemeenschap (mede) vorm.
 • Organiseert inspraak en medezeggenschap.


Kerncompetentie 5 - ZELFSTURING

 • Bewaakt de grondslag van de organisatie.
 • Handelt moreel verantwoord.
 • Verantwoordt het professioneel handelen.
 • Herkent en analyseert dilemma’ s en neemt daarin stelling.
 • Wil bijdragen aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.
 • Werkt voortdurend aan de eigen ontwikkeling.
 • Evalueert effect(en) van eigen handelen.


Kerncompetentie 6 - INTRAPERSOONLIJK COMPETENT

 • Maakt gebruik van diverse bronnen en informatiekanalen
 • Onderscheidt bij (complexe) problemen hoofd- en bijzaken.
 • Ziet verbanden, trends en patronen.
 • Verbindt concepten, opvattingen en praktijkervaringen met elkaar.
 • Werkt met prognoses en stuurt op kengetallen.
 • Herkent (mogelijke) problemen in een vroeg stadium
 • Analyseert een probleem vanuit meerdere invalshoeken en verkent verschillende oplossingsrichtingen.
 • Schat juist in wanneer er (onmiddellijke) actie gevraagd wordt
 • Maakt anderen (mede)verantwoordelijk voor de oplossing.


Kerncompetentie 7 - INTERPERSOONLIJK COMPETENT

 • Bouwt een positieve open sfeer op en bevordert deze.
 • Is bereikbaar en aanspreekbaar en neemt de tijd om te luisteren
 • Inspireert, motiveert en relativeert.
 • Geeft anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen en deelt leiderschap.
 • Is geïnteresseerd en toont oprechte belangstelling voor de ander.
 • Neemt stelling en weet om te gaan met kritiek en weerstand.
 • Communiceert en presenteert effectief.
 • Confronteert, bemiddelt en geeft of vraagt feedback.


Kerncompetentie 8 - AANSTUREN VAN PROFESSIONALS

 • Schept een klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen.
 • Spreekt (een groep) medewerkers aan op hun functioneren en hun verantwoordelijkheden.
 • Werkt competentiegericht.
 • Stelt duidelijke eisen en grenzen.
 • Bevordert het resultaatgericht werken van (een groep) medewerkers.
 • Bevordert teamgeest en samenwerkingsbereidheid.

Op alle vragen kunnen de volgende antwoorden worden gegeven: Uitstekend - Goed - Ruim Voldoende – Voldoende - Onvoldoende - Ruim Onvoldoende – Slecht


Feedback vragenlijst - acht kerncompetenties

1 Bant achterhaalde concepten, praktijken en leermiddelen uit en introduceert en borgt nieuwe.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
2 Stimuleert de ontwikkeling van personeel en organisatie.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
3 Organiseert effectief

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
4 Is ambitieus, ondernemend en betrokken bij het werk.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
5 Bewaakt de grondslag van de organisatie.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
6 Maakt gebruik van diverse bronnen en informatiekanalen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
7 Bouwt een positieve open sfeer op en bevordert deze.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
8 Schept een klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
9 Bewaakt het pedagogisch (school)klimaat.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
10 Stimuleert een professionele dialoog op basis van beelden, verwachtingen en ervaringen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
11 Stelt een (meerjaren)planning op en bewaakt deze.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
12 Handelt pro-actief vanuit zijn/haar maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
13 Handelt moreel verantwoord.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
14 Onderscheidt bij (complexe) problemen hoofd- en bijzaken.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
15 Is bereikbaar en aanspreekbaar en neemt de tijd om te luisteren.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
16 Spreekt (een groep) medewerkers aan op hun functioneren en hun verantwoordelijkheden.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
17 Organiseert een uitdagende en stimulerende leeromgeving.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
18 Moedigt initiatief en experiment aan en faciliteert dit.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
19 Koppelt de inzet van middelen aan visie en doelen en verantwoordt deze.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
20 Laat bestaande aannames los en staat open voor nieuwe ideeën.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
21 Verantwoordt het professioneel handelen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
22 Ziet verbanden, trends en patronen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
23 Inspireert, motiveert en relativeert.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
24 Werkt competentiegericht.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
25 Straalt pedagogisch optimisme uit en beklemtoont hoge verwachtingen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
26 Ziet visieontwikkeling als een dynamisch cyclisch proces.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
27 Realiseert een efficiënte inzet van tijd, mensen en middelen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
28 Onderscheidt kansen en bedreigingen voor de organisatie.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
29 Herkent en analyseert dilemma’s en neemt daarin stelling.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
30 Verbindt concepten, opvattingen en praktijkervaringen met elkaar.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
31 Geeft anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen en deelt leiderschap.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
32 Stelt duidelijke eisen en grenzen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
33 Houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheid van kinderen, ouders en leraren.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
34 Ontwikkelt een gezamenlijk gedragen visie op onderwijs, opvoeding en organisatie en houdt deze levend.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
35 Werkt met management Informatiesystemen en maakt die informatie toegankelijk voor alle betrokkenen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
36 Gaat op verantwoorde wijze om met risico’s.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
37 Wil bijdragen aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
38 Werkt met prognoses en stuurt op kengetallen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
39 Is geïnteresseerd en toont oprechte belangstelling voor de ander.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
40 Bevordert het resultaatgericht werken van (een groep) medewerkers.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
41 Ziet erop toe dat ouders/verzorgers tijdig, duidelijk en volledig geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
42 Geeft op basis van visie organisatieveranderingen vorm.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
43 Ontwerpt een passende organisatie- en functiestructuur.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
44 Opereert in het krachtenveld van verschillende opvattingen en belangen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
45 Werkt voortdurend aan de eigen ontwikkeling.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
46 Herkent (mogelijke) problemen in een vroeg stadium.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
47 Neemt stelling en weet om te gaan met kritiek en weerstand.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
48 Bevordert teamgeest en samenwerkingsbereidheid.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
49 Bewaakt de balans tussen leerstof- en leerling-gerichtheid.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
50 Brengt een visie of streefbeeld inspirerend over en/of draagt deze mee uit.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
51 Werft de juiste medewerkers.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
52 Bevordert de positieve beeldvorming van de organisatie.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
53 Evalueert effect(en) van eigen handelen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
54 Analyseert een probleem vanuit meerdere invalshoeken en verkent verschillende oplossingsrichtingen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
55 Communiceert en presenteert effectief.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
56 Bewaakt de mate waarin het onderwijs tegemoet komt aan verschillen tussen leerlingen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
57 Ontwikkelt een draagvlak voor organisatiedoelen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
58 Organiseert onderwijsondersteuning. 59 Bouwt netwerkrelaties op en onderhoudt deze.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
60 Schat juist in wanneer er (onmiddellijke) actie gevraagd wordt.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
61 Confronteert, bemiddelt en geeft of vraagt feedback.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
62 Geeft de (on)mogelijkheden van de school aan.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
63 Betrekt alle geledingen actief bij het proces van schoolontwikkeling en gemeenschapsvorming.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
64 Handelt professioneel op basis van relevante wet- en regelgeving (WPO, CAO, etc.).

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
65 Gaat effectief om met de media.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
66 Maakt anderen (mede)verantwoordelijk voor de oplossing.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
67 Verantwoordt behaalde resultaten.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
68 Stelt doelen, prioriteiten, planning en werkprocedures (vast).

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
69 Organiseert hulpbronnen en middelen (vergoedingen, fondsen, vermogen, subsidies).

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
70 Geeft de samenwerkingsmogelijkheden tussen school, gezin en gemeenschap (mede) vorm.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
71 Bewaakt de kwaliteit van het systeem van interne leerlingenzorg.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
72 Bewaakt de voortgang van processen en controleert of gemaakte afspraken worden nagekomen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
73 Budgetteert en beheert taakstellend.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
74 Organiseert inspraak en medezeggenschap.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
75 Stimuleert, begeleidt en beoordeelt de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch, vakinhoudelijk en organisatorisch handelen van leraren, o.a. d.m.v. klassenconsultatie.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
76 Betrekt anderen effectief en actief bij besluitvormingsprocessen.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
77 Stelt schooleigen kwaliteitskaders en normen op en/of hanteert deze.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
78 Maakt keuzes en neemt besluiten.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
79 Organiseert zelfevaluatie op basis van kwaliteitsinstrumenten.

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht
80 Organiseert een veilige en schone school(omgeving).

Uitstekend
Goed
Ruim Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim Onvoldoende
Slecht


[ bron: http://www.scholenmetsucces.nl/