dinsdag 9 februari 2016

Model van Joyce Epstein

Het model van Joyce Epstein (School, Family, and Community Partnerships - 2010) biedt de mogelijkheid ouderbetrokkenheid, oftewel partnerschappen tussen school en ouders, te bevorderen voor alle typen gezinnen (Huss -Keeler, 1997). Het is heel belangrijk dat leerkrachten ouders betrekken bij de school (Balli et al., 1998; Conley, 1993; Dauber & Epstein, 1993; Seitsinger et al., 2008). In het model wordt, net als in dit onderzoek, vooral uitgegaan van wat de school kan doen om voor meer ouderbetrokkenheid te zorgen (Fan & Chen, 2001; Kohl et al., 2000). Zoals eerder bleek, hangt de definitie van ouderbetrokkenheid van Epstein (1995, 2010) sterk samen met veel andere bestaande definities. Ook is eerder weergegeven dat het model een groot en veelgebruikt model is. Gezien al deze redenen zal het model van Epstein (School, Family, and Community Partnerships - 2010) in dit gehele onderzoek terug te vinden zijn.

Volgens Epstein (School, Family, and Community Partnerships - 2010) spelen leerkrachten een belangrijke rol in het bepalen van de mate van ouderbetrokkenheid bij de school. Ze kunnen ouderbetrokkenheid verhogen middels het implementeren van zes typen activiteiten voor de betrokkenheid van het gezin. Binnen activiteiten omtrent ouderbetrokkenheid, die door scholen worden ingezet, is sprake van overlap tussen de verschillende typen van ouderbetrokkenheid. Ieder van deze zes typen bevat specifieke uitdagingen en scholen dienen, middels de zes typen en hun uitdagingen, ouderbetrokkenheid af te stemmen op de behoeften van de leerlingen en hun ouders (Epstein, School, Family, and Community Partnerships - 2010).Epstein onderscheidt zes verschillende vormen die scholen kunnen inzetten om de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs te bevorderen:
Ouders bijstaan in opvoedingsactiviteiten
Ouders informeren over school
Ouders betrekken bij vrijwilligerswerk op school
Ouders betrekken bij huiswerkopdrachten
Ouders betrekken bij beslissingen op schoolniveau
Ouders een rol geven bij de samenwerking tussen school en de samenleving
  Opvoeding: ondersteuning ouders
Het eerste type is ouderschap, oftewel alle ouders helpen een leerrijke thuisomgeving te creëren. Uitdagingen hierbij zijn: het verschaffen van informatie aan alle ouders die dat willen of nodig hebben en dus niet alleen aan de weinige ouders die bijeenkomsten op school bijwonen; gezinnen in staat stellen informatie te delen met school over cultuur, achtergrond en de talenten en behoeften van kinderen; ervoor zorgen dat alle informatie voor en van gezinnen duidelijk en bruikbaar is en dat het in verband wordt gebracht met het schoolsucces van kinderen.

Communicatie: school en ouders
Het tweede type is communiceren, wat inhoudt dat effectieve manieren ontworpen worden voor de communicatie tussen school en ouders. De bijbehorende uitdagingen zijn: de leesbaarheid, duidelijkheid, vorm en frequentie van alle memo's, aankondigingen en andere verbale en non-verbale communicatie waarborgen; rekening houden met ouders die niet goed Nederlands spreken/lezen of grotere afgedrukte letters nodig hebben; waarborgen van de kwaliteit van de grote manieren van communicatie (nieuwsbrieven, schoolrapporten, enzovoort); zorgen voor een duidelijke tweeweg - communicatie van huis naar school en van school naar huis.

Vrijwilligerswerk: klusjes
Het derde type betreft vrijwilligerswerk, oftewel het werven en organiseren van ouders om de school te helpen en leerlingen te ondersteunen. Uitdagingen bij dit type zijn: het werven van vrijwilligers op grote schaal, zodat alle gezinnen weten dat hun tijd en talenten welkom zijn; en flexibele schema’s maken voor vrijwilligers, bijeenkomsten, en evenementen om het voor ouders die werken mogelijk te maken deel te nemen.

Thuis leren /huiswerk: ondersteuning leeractiviteiten
Als vierde type kan de school zich bezighouden met thuis leren, wat het helpen van ouders met informatie en ideeën voor huiswerkbegeleiding thuis inhoudt. Uitdagingen hierbij zijn: het ontwerpen en organiseren van een regelmatig schema voor interactief huiswerk; het coördineren van gezinsgerelateerde huiswerkactiviteiten, met name wanneer leerlingen verschillende leerkrachten hebben; en het betrekken van gezinnen en hun kinderen in alle belangrijke curriculum -gerelateerde beslissingen.

Nemen van beslissingen: medezeggenschapsraad, ouderraad, bestuur
Het vijfde type is het nemen van beslissingen, oftewel ouders in de school betrekken bij het nemen van beslissingen en de ontwikkeling van ouders als leiders binnen de school. De bijbehorende uitdagingen zijn: ouderleiders betrekken uit alle raciale, etnische, sociaaleconomische en andere groepen in de school; trainingen aanbieden om het voor leiders mogelijk te maken te dienen als vertegenwoordigers van andere gezinnen, met inbreng en terugkeer van informatie aan alle ouders; en leerlingen betrekken (samen met hun ouders) in de groepen die besluiten nemen.

Samenwerken met de gemeenschap: buurt
Het zesde type betreft samenwerking binnen de gemeenschap, oftewel het identificeren en integreren van middelen en diensten van de gemeenschap om de relatie tussen school, leerlingen en ouders te vergroten. Uitdagingen bij dit type zijn: het bespreken van de verdeling van verantwoordelijkheden, middelen, personeel en locaties voor gezamenlijke activiteiten; gezinnen informeren over programma’s van de gemeenschap voor leerlingen, zoals bijles; het zorgen voor gelijke kansen voor leerlingen en gezinnen wat betreft het meedoen in programma’s van de gemeenschap en het verkrijgen van diensten; en diensten integreren voor kind en gezin in het onderwijs.